نمایش نوار ابزار

برنامه زمانبندی و مواد مرحله اول لیگ آقایان

مواد مسابقات مرحله اول

♦️انفرادی

۱۰۰متر حمل ادمک با پای غواصی و حلقه نجات

♦️تیمی

۴*۵۰متر حلقه نجات ترکیبی

توضیحات

_مسابقات در چهار مرحله برگزار می گردد.

_مسابقات انفرادی شامل ۶ مسابقه چهارمسابقه استخری ودو مسابقه ساحلی می باشد

_مسابقات تیمی شامل ۵ مسابقه

چهار مسابقه تیمی در بخش استخر و یک مسابقه تیمی ساحلی می باشند.

_اعضاءتیمها ۶ نفر شامل ۵ ورزشکار یک نفر مربی یا سرپرست می باشند.

_نفرات تیمها صرفا مجاز به شرکت در ۴ مسابقه انفرادی شامل سه مسابقه در بخش استخر و یک مسابقه در بخش ساحل می باشند.

_تیمهای شرکت کننده می بایست پای غواصی (فین کفشی مناسب) همراه داشته باشند.

هماهنگی واطلاعات تکمیلی آقای شهروز خسروی۰۹۱۳۳۸۳۴۹۶۹

دیدگاه ها