نمایش نوار ابزار

ایلخان نوری به عنوان رئیس کمیته “ورزش برای همه” فدراسیون جهانی انتخاب شد

ایلخان نوری به عنوان رئیس کمیته “ورزش برای همه” فدراسیون جهانی انتخاب شد:

دکترایلخان نوری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی ایران از سوی فدراسیون جهانی نجات‌غریق به عنوان رئیس کمیته “ورزش نجات‌غریق برای همه” این فدراسیون انتخاب شد.