نمایش نوار ابزار

برگزاری فعالیتهای آموزشی تا اطلاع ثانوی لغو گردید

برگزاری فعالیتهای آموزشی هیات شامل کلاسهای دانش افزائی و تعیین سطح مدرسین، کلاسهای نجات غریق و آمادگی سالیانه تا اطلاع ثانوی لغو گردید.