نمایش نوار ابزار

حضور کارشناس هیات نجات غریق استان در کارگاه آموزشی سامانه ملی نجات‌غریق و غواصی

حضور کارشناس هیات نجات غریق استان آقای رضا محمودی در کارگاه آموزشی سامانه ملی نجات‌غریق و غواصی با حضور دبیر فدراسیون
دفتر امور مشترک فدراسیون ها ۹۸/۱۱/۱۹