نمایش نوار ابزار

موارد آزمون ورودی نجات غریق بین المللی (تعیین سطح ورودی نجات غریق بین الملل)

🔷موارد آزمون ورودی نجات غریق بین المللی (تعیین سطح ورودی نجات غریق بین الملل) :

🌀 ۴۰۰ متر شنای کرال سینه با استیل قابل قبول ( ۸ دقیقه آقایان و ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه بانوان )

🌀۱۰۰ متر شنای قورباغه با استیل قابل قبول ( ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه آقایان و ۲ دقیقه بانوان )

🌀 ۵۰ متر شنای کرال سینه سربالا با استیل قابل قبول ( ۱ دقیقه آقایان و ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه بانوان )

🌀 ۳ دقیقه پای دوچرخه : ۲ دقیقه کامل ( دست و پا ) – ۱ دقیقه بدون استفاده از دست

🌀 ۵۰ متر شنای پهلوی کامل ( با استفاده از دست و پا ) ۲۵ متر از هر طرف

🌀 ۵۰ متر شنای پشت مقدماتی ۲۵ متر کامل ( با دست و پا ) ۲۵ متر بدون استفاده از دست

🌀 ۲۰ متر شنای قورباغه سربالا – غوص عمود در عمق ۳ متر و برداشتن وزنه ( ۱۵ کیلوگرم آقایان و ۱۰ کیلوگرم بانوان ) و صعود به سطح آب و سپس حمل وزنه برای ۵ متر و قرار دادن در لبه استخر ( حداکثر ۲ دقیقه آقایان و ۲ دقیقه بانوان )