نمایش نوار ابزار

۳۴۲: برگزاری آزمون کتبی

برگزاری آزمون کتبی جهت اعزام واجدین شرایط به کلاس مدرسی درجه سه یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ دفتر هیات نجات غریق استان