نمایش نوار ابزار

نجات جان یک خانم میانسال با اقدام به موقع پیرمرد ۶۸ ساله حاشیه زاینده رود (چم خلیفه) ۹۸/۰۵/۱۸

?عصر روز جمعه آقای علی باز مرادی از کشاورزان روستای چم خلیفه متوجه افتادن یک خانم میانسال در رورخانه شدند. آقای مرادی با توجه به مهارت در شنا کردن در رودخانه ها و شناخت از منطقه با  شجاعت وارد رودخانه شد وجان خانم رانجات داد .