نمایش نوار ابزار

نجات سه نفر از هم وطنان با حضور به موقع قایقهای رفتینگ زاینده رود (چلوان) ۹۸/۰۵/۱۱

?سازماندهی باشگاه های رفتینگ یکی از اقدامات مهم جهت پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و غرق شدگی در حوزه زاینده رود می باشد.