نمایش نوار ابزار

برگزاری اولین جلسه کمیته آموزشی

تشکیل اولین جلسه کمیته آموزش هیات نجات غریق غواصی  درسال ۱۳۹۷
موضوع:تدوین موارد آزمون پایانی دوره های آ مادگی تدوین دستور العمل اعزام به دوره های مدرسی ،داوری ومربیگری
مکان:دفتر هیات استان زمان:۱۳۹۷/۱/۲۱
جلسه کمیته آموزش هیات از ساعت ۱۷ الی ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱/۲۱ با حضور محسن رحمتی رئیس ، نواب رئیس هیات آقای خسروی و خانم نظافت  و اعضاءکمیته آقایان هرمزیان ،کریم نژاد ، هاشمی و بانوان محمد پور، طالبی پور ودانش در دفتر هیات  برگزارگردید.

ریاست هیات کمیته آموزش را از ارکان اصلی هیات دانست  وبا تبریک عضویت خانم دانش در کمیته آموزش فدراسیون کشور این موضوع را افتخارجامعه نجات غریق استان قلمداد و آن را فرصتی بی نظیربرای بیان دیدگاههای مدرسین استان در سطح کشور دانست. ایشان با اشاره به این موضوع که ازسوی کمیته آموزش فدراسیون تدوین دستورالعمل وطرح درس دوره های نجات غریق درجه ۲ وکلاسهای آمادگی به خانم دانش وهمکارانشان واگذار گردیده خواستار مشارکت مدرسین و صاحب نظران  واعضاء کمیته آموزش  در مسائل آموزش و  تدوین دستورالعمل های مورد نیاز  شد.محسن رحمتی رویکرد اصلی سال آتی را توجه جدی به حوزه آموزش وفراهم آوردن امکانات سخت افزاری وتهیه لوازم وتجهیزات آموزشی را امری ضروری برای پیشبرد اهداف آموزشی هیات دانست. درادامه اعضای کمیته به بررسی موضوعات جلسه پرداخته ‌و موارد پایانی آزمون دوره های آمادگی وروش تدریس مباحث را باتوجه  به دستورالعمل های فدراسیون تدوین و کارشناسی نمودند.همچنین اعضاء کمیته دستورالعمل و شرایط افراد اعزامی به دوره های مدرسی،داوری ومربیگری را تدوین ودر خصوص نحوه انتخاب  وشرایط مدرسان جهت برگزاری دوره های آمادگی و کلاسهای نجات غریق تصمیماتی اتخاد نمودند.

دیدگاه ها