نمایش نوار ابزار
دسته: مانور
برگزاری آخرین مانور امداد و نجات ، شبیه سازی مواقع اضطراری ویژه آقایان منجی جهت کسب آمادگی و مدیریت بحران

برگزاری آخرین مانور امداد و نجات ، شبیه سازی مواقع اضطراری ویژه آقایان منجی جهت کسب آمادگی و مدیریت بحران

برگزاری آخرین مانور امداد و نجات ، شبیه سازی مواقع اضطراری ویژه آقایان منجی جهت کسب آمادگی و مدیریت بحران در استخر ، سال ۱۳۹۷ بروجن استخر نشاط ۹۷/۱۲/۲۶